Online İşlemler

TARAFLAR ve AMAÇ

İş bu sözleşme INPEC Belgelendirme Merkezinde sınavlara girmek üzere başvuruda bulunan başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilen adayların ve belge almaya hak kazandığı takdirde belge sahiplerinin INPEC Belgelendirme Merkezi belgelendirme prosesi ve belgenin geçerliliği süresince sahip oldukları hakları ve yükümlülükleri belirlemek üzere imza altna alınmıştrr. Başvuru sahipleri, adaylar ve belge almaya hak kazandığı takdirde belge sahipleri bu sözleşme içeriğinde /şartlarında yapılabilecek değişikliklere uymakla; INPEC Belgelendirme Merkezi ise değişiklikleri içeren güncel sözleşmeyi kişilerin portalların da ve/veya INPEC Belgelendirme Merkezi web sayfasında yayınlamakla yükümlüdürr. biri adaya verilir.

BÖLÜM 1

BAŞVURU SAHİBİ VE ADAYIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Başvuru sahibi ve Aday;……………………………………………………………………………………………………mesleğindeki Mesleki yeterlilik başvuru şartlarını bilmek, yerine getrmek ve istendiğinde tüm kanıtları INPEC Belgelendirme Merkezi’ne sunmakla,
 2. Sunduğu tüm evrak ve bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmekle, kişisel bilgilerinde (adres, soy isim vb.) değişiklik olması durumunda değişiklikleri 15 gün içerisinde INPEC Belgelendirme Merkezi’ne bildirmekle,
 3. INPEC Belgelendirme Merkezi’ne sunduğu tüm evrak ve bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmekle,
 4. Belgelendirme sınavlarına ilişkin önceden belirlenmiş sınav şartları kurallarına uygun davranmakla,
 5. Sınavlar sırasında INPEC Belgelendirme Merkezi’nin sesli/görüntülü kayıtlar tutmasına izin vermekle,
 6. INPEC Belgelendirme Merkezi’nin web sayfasındaki belgelendirmeye ilişkin tüm duyuru ve uyarıları takip etmekle,
 7. Yeterlilik birimi bazında başvuruların yapılması ve bir yeterliliğin elde edilmesi için yeterlilik birimlerinin birleştrilmesine ilişkin INPEC Belgelendirme Merkezi’nin web sitesinde ilan edilen şartlara (belgelendirme kılavuzu, ücretler, belgelendirme şartnameleri, birim/sınav bölümü geçerlilik süreleri vb.) ve MYK tarafndan yapılan düzenlemelerde ifade edilen şartlara uymakla,
 8. Başvuruya ilişkin kişisel bilgilerinin MYK’ya bildirilmesini kabul etmekle,
 9. Başvuru ve sınavlara katlım ile belgelendirilmeye ilişkin MYK tarafndan belirlenen mevzuat ve düzenlemelere uygun davranmakla,
 10. INPEC Belgelendirme Merkezi web sitesinde ve adayların kişisel hesaplarında ilan edilen süreler dâhilinde sınav ve belgelendirmeye ilişkin itrazlarını yapmakla,
 11. İlk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücret alınmadan ilk sınav tarihinden itbaren 1 yıl içerisinde adaylara en az 1 kez daha sınav imkânı sağlanır.
 12. Sınav ve belgelendirme ücretnin 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu çerçevesinde işsizlik fonu sigortasından karşılanması halinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücret alınmadan ilk sınav tarihinden itbaren 1 yıl içerisinde adaylara 1 kez daha sınav imkânı sağlanır.
 13. Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte 1 yıl içerisinde INPEC Belgelendirme Merkezi tarafndan sınav açılmaması durumunda aday ödemiş olduğu ücretn iadesini talep edebilir ve bu talep INPEC Belgelendirme Merkezi tarafndan yerine getrilir.
 14. Sınav programının internet ortamında yayınlanmasından sonraki 3 iş günü içerisinde sınavlara girmekten vazgeçtğini INPEC Belgelendirme Merkezi’ne bildirdiği takdirde ücret iadesini talep edebilir,
 15. Adayın her türlü itraz ve şikâyet süresi ilanı müteakiben 7 iş günüdür.
 16. Her türlü itraz ve şikâyetlerini INPEC Belgelendirme Merkezi’ne İtraz ve Şikâyet Formu ile bildirebileceklerini, Yükümlüdür.

BÖLÜM 2

BELGE SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Adayın belge almaya hak kazanması durumunda belge sahibi olarak;

 1. Belgelendirmeye ilişkin kişisel bilgilerinin MYK’ya bildirilmesini kabul etmekle,
 2. Belgelerin kullanımı, gözetmi, askıya alınması, iptali, kapsamının güncellenmesi konularında INPEC Belgelendirme Merkezi’nin belirlediği kurallara ve MYK tarafndan yapılan düzenlemelere ve değişikliklere uymakla,
 3. Sunduğu tüm evrak ve bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmekle, kişisel bilgilerinde (adres, soy isim vb.) değişiklik olması durumunda değişiklikleri 15 gün içerisinde INPEC Belgelendirme Merkezi’ne bildirmekle,
 4. Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetm, belge kapsamının değiştrilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları INPEC Belgelendirme Merkezi’nin web sayfasından ve gerekliliklerini belirtlen süreler içinde yerine getrmekle,
 5. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, INPEC Belgelendirme Merkezi tarafndan belirtlen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları INPEC Belgelendirme Merkezi’ne sunmakla, değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi INPEC Belgelendirme Merkezi ne iade etmekle,
 6. INPEC Belgelendirme Merkezi tarafndan web sayfasında ilan edilen gözetm yöntemi ve sıklığa uygun olarak gözetm kanıtlarını INPEC Belgelendirme Merkezi’ ne sunmakla,
 7. INPEC Belgelendirme Merkezi tarafndan belirtlen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde, belgesinin askıya alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilmekle, yetkili tarafn INPEC Belgelendirme Merkezi olduğunu kabul etmekle,
 8. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son vermek ve INPEC Belgelendirme Merkezi tarafndan ilan edilen yöntem ve süreye uygun (15 gün) olarak belgeyi iade etmekle,
 9. Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için INPEC Belgelendirme Merkezi tarafndan belirtlen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getrmekle,
 10. Belgeyi, belge kullanımından etkilenen tarafara zarar verecek ve yanıltcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmamakla ve doğru olmayan beyanlarda bulunmamakla,
 11. Sahip olduğu belge ile ilgili olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak INPEC Belgelendirme Merkezi’ne bildirmek ve güncelliğini sağlamakla,
 12. Bu sözleşmenin 3 Bölümünde düzenlenen ve INPEC Belgelendirme Merkezi internet sitesinde ilan edilen marka/logo kullanım şartlarına uymakla,
 13. INPEC Belgelendirme Merkezi tarafndan bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uymakla yükümlüdür.

BÖLÜM 3

BELGE SAHİBİNİN MARKA/LOGO KULLANIM ŞARTLARINA YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Logo/marka sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.
 2. Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete ait olmadığı ürünün/hizmetn üretminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtlir.
 3. Logo/marka, web sitemizde belirtlen şekillerde, renklerde, boyutlarda ve beyaz zemin üzerine kullanılabilir.
 4. Logo/marka boyutları okunabilirliği bozulmamak şartyla değiştrilebilir.
 5. Logo/marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.
 6. Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır.

BÖLÜM 4

BAŞVURU VE SINAVLAR ESNASINDA VE ADAYIN BELGE ALMAYA HAK KAZANMASI DURUMUNDA INPEC BELGELENDİRME MERKEZİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. INPEC Belgelendirme Merkezi, belgelendirme sınavı başvurularını, tüm adayların erişimine açık olacak ve gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde INPEC Belgelendirme Merkezi’nin web sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan etmekle,
 2. Başvuru ve sınavla ilgili yapılabilecek değişiklikleri adaylara zamanında duyurmakla,
 3. Adayları başvurularının kabulü, sınava girilecek tarih ve yer bilgileri, sınav sonuç bilgileri ve başarı durumları hakkında INPEC Belgelendirme Merkezi’nin web sayfası vasıtasıyla bilgilendirmekle,
 4. Şartları sağlayan tüm adayların başvurularını kabul etmekle,
 5. Belgelendirmeye ve sınavın uygulanmasına esas teşkil eden tüm şartlar hakkında adayları bilgilendirmekle,
 6. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerini değişen şartlara uymaları konusunda bilgilendirmekle,
 7. Belgelendirme prosesleriyle ilgili tüm itraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla,
 8. Yeterlilik birimi bazında başvuruların yapılması ve bir yeterliliğin elde edilmesi için yeterlilik birimlerinin birleştrilmesine ilişkin şartları (ücretler, birim/sınav bölümü geçerlilik süreleri vb.) ve MYK tarafndan yapılan düzenlemeleri INPEC Belgelendirme Merkezi’nin web sitesinde ilan etmekle,
 9. Başvuru ve sınavlara katlıma ilişkin MYK tarafndan belirlenen mevzuat ve düzenlemeleri INPEC Belgelendirme Merkezi’nin web sitesinde ilan etmekle,
 10. Sınav ve belgelendirmeye ilişkin itraz sürelerinin INPEC Belgelendirme Merkezi’nin web sitesinde ve adayların kişisel hesaplarında ilan etmekle ve itraz ve şikâyetleri ilgili prosedürde belirtlen sürelerde karara bağlamakla,
 11. Belgelerin kullanımı, gözetmi, askıya alınması, iptali, kapsamının güncellenmesi vb. konularda MYK tarafndan yapılan düzenlemeleri ve değişiklikleri INPEC Belgelendirme Merkezi’nin web sitesinde ilan etmekle ve bu konularda belge sahiplerini bilgilendirmekle,
 12. Mesleki yeterlilik belgesinin düzenlenmesi amacıyla belge almaya hak kazanan kişilerin bilgilerini MYK düzenlemelerinde belirtlen süreler dahilinde MYK’ya bildirmekle,
 13. Belge sahibi tarafndan INPEC Belgelendirme Merkezi markasının/logosunun kullanımına ilişkin kuralları tanımlamakla ve bu kuralları INPEC Belgelendirme Merkezi internet sitesinde ilan etmekle,
 14. Başvuru sahibi, aday ve belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

BÖLÜM 5

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Başvuru sahibi, aday ya da belge sahibi, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce INPEC Belgelendirme Merkezi’ne başvurmayı, gerektğinde INPEC Belgelendirme Merkezi’nin itraz ve şikâyet süreçlerini kullanmayı; bunlardan sonuç alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak Sakarya mahkemelerini kabul ederler.

BAŞVURUYA DEVAM ET