Belgelendirme Süreci

TERİMLER

Aday: Ulusal Yeterliliklere göre belgelendirilme prosesine dahil edilecek başvuru sahibi ve yeterliliğe giriş şartlarını taşıyan kişi,

INPEC Belgelendirme Merkezi: Eğitim Belgelendirme Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Akreditasyon: Yetkili bir kurum tarafından; belgelendirme veya eğitim kuruluşlarının ulusal veya uluslararası kabul görmüş teknik ölçütlere göre değerlendirilmesi, ulusal yeterliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi,

Belgelendirme Prosesi: INPEC Belgelendirme Merkezi’nin akredite edilmiş ve yetkilendirilmiş olduğu alanlarda Ulusal mesleki yeterlilik belgesi almak üzere başvuran adaylara, başvuru aşamasından belgelendirme, belgenin yenilenmesi, askıya alınması ve iptali aşamasına kadarki faaliyetlerin tümü,

Belgelendirme Programı: Belirli standartlar ve kurallar ile aynı prosedürlerin uygulandığı, belirli bir personel kategorisi ile ilgili özel belgelendirme şartları,

Belgelendirme Sistemi: Belgelendirme programına uygun, ulusal yeterlilik belgesinin verilmesi ve sürdürülmesine yönelik olarak belgelendirme prosesinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan prosedürler ve kaynaklar,

Belge Almış Kişi: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan sınavlarda başarılı olmuş Ulusal Mesleki Yeterliliğini ispat etmiş kişi,

Yeterlilik: Bireye ait bilgi, beceri ve yetkinliğin Ulusal yeterlilik çerçevesine uygunluğunun Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetkilendirdiği belgelendirme kuruluşu tarafından teyit edilmesi,

Mesleki Yeterlilik Belgesi: MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterliliklerde tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin ulusal yeterlilikte belirtilen bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olduğunu gösteren belgedir.

Sınav: Adayların ulusal yeterliliklere göre bilgi, beceri ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi amacıyla yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından teorik, uygulamalı ve benzeri yöntemlerle yapılan değerlendirme işlem,

Performans Sınavı: Adayın, mesleğini icra ederken gerçekleştirdiği uygulamaların benzeri uygulamalarla mesleki becerisini ölçme,

Teorik Sınav: Alışılagelmiş test yöntemleriyle, adayların mesleki bilgisini ölçme,

Değerlendirme: Belgelendirme kararının verilmesine yönelik olarak, bir kişinin programın şartlarını karşılayıp karşılamadığını değerlendiren prosesi.

 TS EN ISO/IEC 17024: Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı tarafından kabul edilen “Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Genel Şartlar” standardı,

Ulusal yeterlilik: Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve Kurum tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliği,

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş ve Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş olan personel belgelendirme kurum ve kuruluşları,

Şikâyet: Gerçek ve tüzel kişilerin INPEC Belgelendirme Merkezi’nin uygunluk değerlendirmesi için belgelendirme faaliyetlerindeki iş ve işlemlerine yönelik durdurma, değiştirme veya yapılma talebini içeren her türlü başvuru,

İtiraz: Gerçek ve tüzel kişilerin INPEC Belgelendirme Merkezi’nin uygunluk değerlendirmesi için belgelendirme faaliyetleri kapsamında kendilerini ilgilendiren konularda alınan kararlara karşı yaptıkları başvuru,

Türk Akreditasyon Kurumu             : TÜRKAK

Mesleki Yeterlilik Kurumu                : MYK

Ulusal Yeterlilik                                   : UY

Düzeltici/Önleyici Faaliyetler           : DÖF

Belgelendirme Merkezi Müdürü     : BMM

Kalite Temsilcisi                                  : KT

Sınav Gözetmeni                                 : SG

Sınav Yapıcı                                          :SY

 1. UYGULAMA:
 • Belgelendirme Başvurusu

Sınava başvuracak adaylar INPEC Belgelendirme Merkezi www.inpec.com.tr  internet sitesindeki Aday Başvuru Formunu doldurarak, INPEC Belgelendirme Merkezi ofisi’ ne gelerek bireysel başvuru yaparak veya Fax, e-mail, posta, kargo veya telefon gibi iletişim araçlarını kullanarak başvuru yapabilirler. Aday, INPEC Belgelendirme Merkezi kapsamında bulunan Ulusal Yeterliliklere ilişkin mesleklerden birini seçebilir. İlgili Ulusal Yeterlilikler kendi içerisinde birimlerden oluşmaktadır. Aday, bu birimlere başvurarak birim tamamlayabilir. Aday, belgegeçerlilik süresi (5 yıl) sona erdiğinde süre uzatmaya başvurabilir. Aday, ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre yeniden belgelendirmeye başvurabilir Adaya kullanıcı adı ve şifresi mail ya da GSM mesajı olarak gönderilir. Aday TC numarası ve şifresi ile başvuru sonucunu www.inpec.com.tr  internet adresinden takip edebilir.  Sınav başvuruları gurup halinde ise tek nokta başvurusu şeklinde veya kişisel olarak alınır. İlk yöntemde “Fr.38 Aday Başvuru Formu” firmalarda doldurulur ve INPEC Belgelendirme Merkezi’ne mail olarak iletilir ya da aslı teslim edilir. Bu iletilen belgeler Personel belgelendirme Koordinatörü tarafından incelenerek onaylanır. Mail olarak iletilmişse aslı sınav öncesinde alınır. İkinci yöntemde ise, başvuru sahiplerinin doldurduğu “Fr.38 Aday Başvuru Formu”; INPEC Belgelendirme Merkezi belgelendirme programına göre kontrol edilerek incelenir. Formun üzerindeki bilgilerde anlaşılmayan bilgiler varsa eksik kısımlar başvuru sahibi ile görüşülerek giderilir. Adaydan istenecek dokümanlar Fr.38 Aday Başvuru Formunda belirtilmiştir. Ön başvuruyu ve ilgili dokümanları Personel belgelendirme koordinatörü alır. INPEC Belgelendirme Merkezi’nin yapmış olduğu kontroller sonucunda başvuru sahiplerinin sınava katılmaları mümkün olmayabilir. Program şartlarını karşılayan başvuru sahipleri artık aday olur ve adaylar Bilgi İşlem Personeli tarafından MYK portaldan indirilen aday veri listesine yazılır.

 

 • Yeterlilik İçin Gerekli Başvuru Şartları

Sınav başvurusu için gerekli evraklar şunlardır:

 • Eksiksiz doldurulmuş ve bizzat aday tarafından imzalanmış başvuru formu,
 • Islak İmzalı Aday Belgeli Personel Sözleşmesi (2 Nüsha) biri adayda, diğeri INPEC Belgelendirme merkezinde kalacaktır.
 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair adayın ad-soyad ve Ulusal Yeterlilik adı ve kodunun yer aldığı banka dekontu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Sınav

Sınavlar, uygun kontenjan sağlandığında veya önceden belirlenerek internet sitesinden duyurulan tarihlerde gerçekleştirilir. Sınav ve belge ücretleri, INPEC Belgelendirme Merkezi’nin www.inpec.com.tr  web sitesinde ilan edilen banka hesabına yatırılır. Adayın banka dekontunda ad-soyad, Ulusal Yeterliliğin adı ve kodunun belirtmesi gerekir. İlk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde adaylara en az bir kez daha sınav imkânı sağlanır. Adayın ilk defa sınava girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde INPEC Belgelendirme Merkezi tarafından sınav açılmaması durumunda adaya ödemiş olduğu ücretin tamamının iadesi yapılır. Sınav programlarında; hangi ulusal yeterlilikten sınav yapılacağı, yeterliliklerin seviyesi, revizyon numarası, birimleri, teorik ve uygulama sınavlarının yeri, sınavların tarihi ve saati, sınavda görev alacak değerlendiriciler, sınava katılacak aday sayısı ve gerekli diğer bilgiler yer alır. Sınav programları, sınavın başladığı tarihten iki gün öncesine kadar; sınav programındaki değişiklikler ile sınava katılacak adayların kişisel bilgileri ise sınav öncesine kadar elektronik ortamda MYK ya bildirilir. Adayın sınav tarihinde sağlık sebebi ile özel sebeplerden dolayı sınava giremeyeceğini mağduriyetini bildirmesi durumunda sınav hakkı saklı kalmaktadır.  Sınava ilişkin INPEC Belgelendirme Merkezi den kaynaklanmayan mücbir sebeplerle değişiklik oluştuğunda sınavın güvenilirliğinin ve şeffaflığının etkilenmesi halinde sınav iptal edilir ve bu durum tutanak altına alınır. INPEC Belgelendirme Merkezi tarafından kaynaklanmayan sebeplerle sınava ilişkin meydana gelen her türlü değişiklik aynı gün içerisinde MYK ya bildirilir. Değişikliklere ilişkin kayıt, kanıt ve gerekçe ise iki iş günü içerisinde MYK ya iletilir. MYK gerekli gördüğü taktirde ilave araştırma, inceleme ve denetim yapabilir.

MYK’nın Sınav ve Belgelendirme Süreçlerinde Usulsüzlük ve Sahtecilik Yaptığı Tespit Edilen

Adaylar Hakkında yayınlanan genelgeye göre;

Sınav ve belgelendirme süreçlerinde,

 1. A) Bireysel veya toplu olarak kopya çektiği veya kopya çektirilmesine imkân sağladığı,
 2. B) Başka bir adayın yerine sınava girdiği veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesini sağladığı,
 3. C) Belgeye hak kazanmasına katkı sağlayacak nitelikte yanıltıcı beyan, bilgi veya kayıt sunduğu Tespit

edilen kişiler hakkında aşağıda belirtilen işlemler yapılır:

 

1.INPEC Belgelendirme Merkezi bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur. İlgili adayların sınavlarını ve belgelerini iptal eder.

 1. Bu kişiler, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle MYK tarafından yetkilendirilmiş

Belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramaz ve giremez.

 

 • Sınav Değerlendirme Şartları
   

  Sınavlar, yeterliliği değerlendirebilecek şekilde teorik ve performans yöntemleriyle yapılır. İlgili ulusal yeterliliğin ölçme-değerlendirme bölümünde belirtilen kriteri sağlayacak şekilde başarılı olunmalıdır. Teorik sınavlarda adaylardan cevap şıklarını işaretlemeleri beklenmektedir. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılmaktadır. Her soru için yalnız 1 tane doğru cevap işaretlenmelidir. Birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılmaktadır. Değerlendirmelerde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır. Adayın Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmesi için tüm birimlerden başarılı olması gerekir. Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi ayrı yapılır. INPEC Belgelendirme Merkezi tarafından yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, bireyin talebi halinde, başarı durumunu gösteren birim başarı belgesi düzenlenir.

 • Gerçekleştirilen Sınavın İptali ve Sınavın Tekrarlanması

Gerçekleştirilen sınav sırasında, bireysel veya toplu kopya teşebbüsü ile karşılaşıldığında, sınav yapıcı tarafından varsa kopya delilleri ile birlikte tutanak tutulur, adayların sınavı iptal edilir. Ücretleri iade edilmez ve ek sınav hakkı verilmez. INPEC Belgelendirme Merkezi kaynaklı bir uygunsuzluktan dolayı sınavın tekrarlanması kararı alınmış ise sınava tekrar girecek adayların mağduriyetleri karşılanır.

Sınava ilişkin INPEC Belgelendirme Merkezinden kaynaklanmayan mücbir sebeplerle değişiklik oluştuğunda sınavın güvenilirliğinin ve şeffaflığının etkilenmesi halinde sınav iptal edilir ve bu durum tutanak altına alınır. Sınavın güvenilirliğini ve şeffaflığını etkileyecek bir usulsüzlük veya sahtecilik tespit edilmesi halinde sınavın tümünün ya da sadece usulsüzlük tespit edilen adayın sınavı iptal edilir. INPEC Belgelendirme Merkezi iptal ettiği sınava ilişkin düzenlediği belgeleri belge sahiplerinden iade etmesini talep ederek geri çağırır. INPEC Belgelendirme Merkezi internet sitesinde belgenin geçersizliğine ilişkin bilgilendirme yapılır.

 • Gözetim Faaliyetleri

Belgelendirilmiş kişinin performansının ve belgelendirme programına uygunluğunun sürdürüldüğünü güvence altına almak amacıyla, belgelendirme periyodu boyunca INPEC Belgelendirme Merkezi tarafından ilgili belgelendirme programında belirtilen süreler göz önünde tutularak periyodik olarak incelenmesi ve yapılan incelemenin kayıt altına alınması işlemidir. Belgelendirilmiş kişinin belgesinin geçerliliğini sürdürebilmesi için ilgili belgelendirme programı tarafından belirlenmiş yeterlilik şartlarını karşılaması gerekir.

Kapsamımızdaki sınav ve belgelendirme yapılan ulusal yeterliliklerde, belgenin geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihte başlar ve 5 yıl süresince geçerlidir. INPEC Belgelendirme Merkezi Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belge geçerlilik süresinin başlangıç tarihinden itibaren 35. Ayda gözetim yapar. Bilgi İşlem Personeli gözetim faaliyetlerinin takibinin yapılmasından sorumludur. Aday takip programında ilgili süre takip edilerek Belge Gözetim Formu ile gözetim tarihi gelen belgeli personel Bilgi İşlem Personeli tarafından 30 gün öncesinden belirlenir ve iletişim bilgilerinden gözetim süreci hakkında bilgilendirilir.

Belge Yenileme

Yeterlilik belgelerinin süresi dolan tüm belge sahiplerine belge süresini uzatmak için belge süresinin bitim tarihinden en geç bir ay önce belgeli personele Sınav yöneticisi tarafından e-mail veya sms ile duyuru yapılır. Belge yenileme yöntemleri ilgili ulusal yeterlilikte belirtildiği gibi yapılır.

 

 

 • Belgelendirme Kararı

INPEC Belgelendirme Merkezi, belgelendirme kararını sadece belgelendirme kararının gerekleri ile sınırlı tutmaktadır. Belgelendirme kriterleri standart ve yasal zorunluluklar doğrultusunda oluşturulur, gereksiz mali, siyasi gibi sübjektif dayanaklarla prosedürlere tabi tutulmadığı INPEC Belgelendirme Merkezi yönetiminin garantisi altındadır ve Personel Belgelendirme Politikası olarak yayımlanmıştır. Bir adayın belgelendirilmesine ilişkin karar, yalnızca INPEC Belgelendirme Merkezi tarafından, belgelendirme prosesi sırasında toplanan belgelere dayanarak verilir. Belgelendirme kararını veren personel ilgili adayın eğitiminde veya sınavında bulunmayacak şekilde görevlendirilir. Belgelendirme kararı veren personel sınav sonucunda verilere ve sınav evraklarının doğru ve tam olmasına göre değerlendirme yapar. Belge almaya hak kazanan adayları belirler.

İlgili Doküman: PBPr.01 Personel Belgelendirme Prosedürü

 • Belgelendirme ve Belgenin Düzenlenmesi

INPEC Belgelendirme Merkezi, belge almaya hak kazanmış tüm kişilere Ulusal Yeterlilik belgesi verir. INPEC Belgelendirme Merkezi belgelerin mülkiyetine tek başına sahiptir. Belge cüzdan tipi kart ve sertifika olarak düzenlenir. INPEC Genel Müdürü tarafından belgeler imzalanır. MYK tarafından basılan belgelerin benzersiz numaralarla ve gerekli diğer önlemler ile güvenliği sağlanır. Belgeler en azından aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde düzenlenir:

 • Belgelendirilen kişinin adı ve kimlik numarası,
 • Belge numarası,
 • INPEC Belgelendirme Merkezi’nin logosu,
 • Belgelendirme Standardı/programının Ulusal Yeterlilik adı, referans kodu ve referans seviyesi,
 • Geçerlilik şartları ve kısıtlamalar dâhil olmak üzere belgelendirme kapsamı,
 • Belgenin geçerlilik süresi başlangıç ve bitiş tarihleri

İlgili Doküman: PBFr.01 Mesleki Yeterlilik Belgesi

Geçerlilik süresi dolmamış bir belge üzerinde yer alan, belge sahibi ile ilgili bilgiler de değişiklik olması ve belge sahibinin söz konusu değişiklikleri belirterek, gerekli belgelerle başvurması durumunda, belge ücreti alınarak INPEC Belgelendirme Merkezi tarafından, belge yeniden düzenlenir.

 • Belgenin Kullanılması

Belge sahibi, Mesleki Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresinde Aday/Belgeli Personel Sözleşmesindeki şartlara uymak zorundadır. Belgenin mülkiyeti INPEC Belgelendirme Merkezi’ne aittir. Talep edildiğinde iadesi zorunludur. Belge, belge sahibi tarafından belgelendirme programı ile ilgili olarak yeterli olduğunu gösterecek şekilde kullanılabilir. Yanıltıcı ve belgelendirme kapsamı dışında belge sahibinin yeterli olduğunu gösterecek şekilde kullanılamaz. Belge sahibi belge ile ilgili yanlış beyanlarda bulunamaz. Aksi durumda Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi’nde tariflenen belgenin askıya alınması/iptali yapılabilir, yasal işlemler başlatılabilir. Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için INPEC Belgelendirme Merkezi’ne eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır. Belgenin askıya alınması ya da iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Belge, belge sahibi tarafından belirlenen süre (15 gün) içerisinde INPEC Belgelendirme Merkezi’ ne teslim edilmelidir. Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile INPEC Belgelendirme Merkezi ’ne bildirmelidir. Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır.  Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir. Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir. Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

 • Belgenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi ve İptali

Belgelendirilmiş personel ile ilgili olarak, belgenin geçerlilik süresi boyunca, aşağıda belirtilen durumların oluşması halinde belgenin askıya alınması, geri çekilmesi, kapsamın genişletilmesi veya daraltılması kararını INPEC Belgelendirme Merkezi’ nin kadrolu personeli olan Belgelendirme Kararı Veren Personel verir;

  • Belgelendirilmiş personelin Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi’nin şartlarına uymadığının tespit edilmesi,
  • Belgelendirilmiş personelin gözetim şartlarını yerine getirmemesi,
  • Belge sahiplerinin, belgeyi kapsamı dışında veya yanıltıcı şekilde kullandığının tespit edilmesi,
  • Marka/Logo Kullanım prosedürüne göre yanıltıcı şekilde kullanılması, düzeltme talebi istenmesi ama düzeltme yapılmaması,
  • Belge sahibi hakkında gelen şikâyetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi,
  • MYK tarafından belirlenen şartlara ve kararlara uygun olarak belgenin kullanılmaması gerekliliğinin oluşması.

 Belgesi askıya alınan veya iptal edilenler belgelerini kullanamazlar ve belirlenen süre içerisinde (15 iş günü) belgelerini INPEC Belgelendirme Merkezi’ne iade etmekle yükümlüdürler. INPEC Belgelendirme Merkezi, belgesi iptal edilen/ askıya alınan kişileri MYK’ ya bildirir ve web sayfasında belgesi iptal edilen/askıya alınan kişiler ilan edilir.

Kendilerine yapılan uyarı gereği, belirlenen süre içerisinde belgelerini iade etmeyen kişilere ikinci bir uyarı yapılır ve bu uyarılara riayet edilmemesi durumunda kişilerle ilgili kanuni işlemler başlatılır.

Belgesi askıya alınan kişilerin, askıyı gerektiren uygunsuzlukları kendilerine verilen yasal süre zarfında gidermeleri halinde, INPEC Belgelendirme Merkezi tarafından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak, belgelerini tekrar kullanmasına yönelik karar en geç 10 iş gün içinde Belgelendirme Kararı Veren Personel tarafından verilir.

Belgesi askıya alınan veya iptal edilen belge sahiplerinin işverenleri yazılı olarak bilgilendirilir.

INPEC Belgelendirme Merkezi, belgelendirmenin geriye çekilmesi halinde, kişinin belgelendirme statüsünün sağladığı referansı kullanmaktan vazgeçeceğine ilişkin hukuki yaptırımı aday ile imzaladığı Aday/Belgeli Personel Sözleşmesinde tanımlanmıştır.

 

 • İtiraz ve Şikâyet

 İtiraz ve Şikayetler, INPEC Belgelendirme Merkezi resmi internet adresinden, E-mail, INPEC Belgelendirme Merkezi web sitesinde online, posta, kargo, fax ya da şahsen yapılabilir. İtirazlar başvuru sahibi, aday, belgelendirilmiş kişiler tarafından yapılabilir. Şikâyetler ise başvuru sahibi, aday, belgelendirilmiş kişiler dışında belgelendirilmiş kişilerin çalıştığı kuruluş, belgelendirilmiş kişiden hizmet alan kişi, kurum ve kuruluşlar, belgelendirilmiş kişinin sunduğu hizmeti doğrudan veya dolaylı olarak kullanan kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabilir. Adayın sınav sonuçlarına, adayın sınav soru ve cevaplarına yapacağı itirazın süresi sınav sonuçlarının web sitesinden açıklandığının duyurulmasından itibaren 7 iş günüdür.  Şikâyetler için süre sınırlaması bulunmamaktadır İtiraz ve şikâyetin INPEC Belgelendirme Merkezi kayıtlara girdiği tarihten itibaren en geç 30 iş günü içerisinde çözümlenir.  Tüm itiraz ve şikâyetler, INPEC Belgelendirme Merkezi prosedürlerine göre ve ilgili komite tarafından değerlendirilerek, en geç 30 gün içerisinde sonuç hakkında şikâyet veya itiraz sahibine geri bildirimde bulunulur.

İlgili Dokümanlar

Fr.38 Aday Başvuru Formu

Fr.43 Aday Performans İzleme Formu

PBPr.01 Personel Belgelendirme Prosedürü

PBFr.01 Mesleki Yeterlilik Belgesi

PBFr.26 Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi

 

 

    Hazırlayan                                                                                                                  Onaylayan

Kalite Temsilcisi                                                                                          Belgelendirme Merkezi Müdürü