Belgelendirme Klavuzu

TERİMLER

Aday: Ulusal Yeterliliklere göre belgelendirilme prosesine dahil edilecek başvuru sahibi ve yeterliliğe giriş şartlarını taşıyan kişi,

Akreditasyon: Yetkili bir kurum tarafından; belgelendirme veya eğitim kuruluşlarının ulusal veya uluslararası kabul görmüş teknik ölçütlere göre değerlendirilmesi, ulusal yeterliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi,

Belgelendirme Prosesi: INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.’nin akredite edilmiş ve yetkilendirilmiş olduğu alanlarda Ulusal mesleki yeterlilik belgesi almak üzere başvuran adaylara, başvuru aşamasından belgelendirme, belgenin yenilenmesi, askıya alınması ve iptali aşamasına kadarki faaliyetlerin tümü,

Belgelendirme Programı: Belirli standartlar ve kurallar ile aynı prosedürlerin uygulandığı, belirli bir personel kategorisi ile ilgili özel belgelendirme şartları,

Belgelendirme Sistemi: Belgelendirme programına uygun, ulusal yeterlilik belgesinin verilmesi ve sürdürülmesine yönelik olarak belgelendirme prosesinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan prosedürler ve kaynaklar,

Belge Almış Kişi: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan sınavlarda başarılı olmuş Ulusal Mesleki Yeterliliğini ispat etmiş kişi,

Yeterlilik: Bireye ait bilgi, beceri ve yetkinliğin Ulusal yeterlilik çerçevesine uygunluğunun Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetkilendirdiği belgelendirme kuruluşu tarafından teyit edilmesi,

Mesleki Yeterlilik Belgesi: MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterliliklerde tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin ulusal yeterlilikte belirtilen bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olduğunu gösteren belgedir.

Sınav: Adayların ulusal yeterliliklere göre bilgi, beceri ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi amacıyla yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından teorik, uygulamalı ve benzeri yöntemlerle yapılan değerlendirme işlem,

Performans Sınavı: Adayın, mesleğini icra ederken gerçekleştirdiği uygulamaların benzeri uygulamalarla mesleki becerisini ölçme,

Teorik Sınav: Alışılagelmiş test yöntemleriyle, adayların mesleki bilgisini ölçme,

Değerlendirme: Belgelendirme kararının verilmesine yönelik olarak, bir kişinin programın şartlarını karşılayıp karşılamadığını değerlendiren prosesi.

 TS EN ISO/IEC 17024: Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı tarafından kabul edilen “Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Genel Şartlar” standardı,

Ulusal yeterlilik: Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve Kurum tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliği,

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş ve Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş olan personel belgelendirme kurum ve kuruluşları,

Şikâyet: Gerçek ve tüzel kişilerin NPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.’nin uygunluk değerlendirmesi için belgelendirme faaliyetlerindeki iş ve işlemlerine yönelik durdurma, değiştirme veya yapılma talebini içeren her türlü başvuru,

İtiraz: Gerçek ve tüzel kişilerin NPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.’nin uygunluk değerlendirmesi için belgelendirme faaliyetleri kapsamında kendilerini ilgilendiren konularda alınan kararlara karşı yaptıkları başvuru,

Türk Akreditasyon Kurumu             : TÜRKAK

Mesleki Yeterlilik Kurumu                : MYK

Ulusal Yeterlilik                                   : UY

Düzeltici/Önleyici Faaliyetler           : DÖF

Belgelendirme Merkezi Müdürü     : BMM

Kalite Temsilcisi                                  : KT

Sınav Gözetmeni                                 : SG

Değerlendirici                                      :D

1.       UYGULAMA:

Başvuruların Alınması

Başvuru sahibinin, yetki kapsamımızdaki ilgili mesleğinizdeki ulusal yeterliliklerde yer alan sınava giriş şartlarını taşıyor olması gerekmektedir. Belgelendirme için başvuran kişi, başvurusunu bireysel, www.inpec.com.tr  internet sitesinden online, posta, kargo gibi iletişim araçlarını kullanarak başvuru yapılabilir.

Sınav başvurusu için gerekli evraklar şunlardır:

 • Eksiksiz doldurulmuş ve bizzat aday tarafından imzalanmış başvuru formu,
 • Islak İmzalı Aday Belgeli Personel Sözleşmesi (2 Nüsha) biri adayda, diğeri INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. kalacaktır.
 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair adayın ad-soyad ve kodunun yer aldığı banka dekontu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Başvuruların değerlendirilmesinde iki durum söz konusudur.

 • Aday Başvuru Formundaki bilgilerin ve başvuru evrak listesinde yer alan evrakların tam olduğuna dair başvuru kontrol edilerek, aday ilk başvuru listesinde kayıt altına alınır. Aday ilgili yeterliliğin sınavı için gerekli sınav ücretini yatırdıktan sonra adayın başvurusu onaylanır ve adaya sms/mail yoluyla bilgilendirme yapılır. Başvurusu onaylanan kişi, aday listesine taşınarak sınava girecek aday statüsü kazanır. Adaylar kullanıcı adı ve şifresi ile başvuru durumunu ve sınav sonucunu web sitemizden takip edebilir. Aynı zamanda aday sms ile bilgilendirilir.

 • Aday Başvuru Formundaki bilgilerin ve başvuru evrak listesinde yer alan evrakların başvuru sahibi tarafından sağlanmadığı görüldüğünde başvuru reddedilir. Başvuru sahibine gerekçeleri sözlü veya yazılı olarak bildirilir.

Başvuruda Bulunan Adayın Özel Durumu Olması Halinde;

Başvuru sırasında başvuru sahibinin sınava girebilmesi için özel ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili bir talebi olması durumunda, engelli veya itina gösterilmesi gereken adayların sınavına erişimini sağlayacak önlemler Dosya Sorumlusu tarafından alınır.

 • Okuma yazma bilmeyen adaylar ve görme engelli adaylar için soruları okuyacak bir kişi görevlendirilir. Bu adayların sınavları diğer adaylardan ayrı ve tek tek gerçekleştirilir. Soruları okuyan kişi soruları yüksek sesle ve yüzü kameraya dönük olacak şekilde okur.
 • Türkçe bilmeyen adaylar için ilgili ulusal yeterlilikler, soru kitapçıkları, kontrol listeleri ve adayın ihtiyaç duyacağı diğer sınav dokümanları yeminli tercüman tarafından tercüme edilir. İlgili ulusal yeterliliğin sınav yapıcısının adaya soru sormasını gerektirdiği hallerde sınav esnasında yeminli tercüman bulundurulur.
 • İşitme engelli adayların sınavları yeminli işaret dili tercümanları aracılığıyla gerçekleştirilir.

İş bu madde engelli veya itina gösterilmesi gereken adayların çalışabileceği meslekler için geçerlidir.

Sınav Ücreti

 • INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. ücret tarifesi web sitesinde ilan edilir. Sınav ücretleri INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. tarafından ilan edilen banka hesabına yatırılır. Adayın banka dekontun da ad-soyadı, T.C  no belirtmesi gerekir. Firma tarafından yapılan başvurularda toplu olarak adayların sınav ücretinin yatırılması durumunda kurumun adayın adı-soyadı, tc no ve aday sayısını resmi yazı ile belirtmesi gerekir.
 • İlk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde adaylara en az bir kez daha sınav imkânı sağlanır.
 • Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması halinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde adaylara en az 2 kez daha sınav hakkı verilir. Bu kanun kapsamında sağlanan destek imkânı, sınav öncesi adaylara bildirilir.
 • Adayın ilk defa sınava girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sınav açılmaması durumunda adaya ödemiş olduğu ücretin tamamının iadesi yapılır.
 • INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. engelli veya itina gösterilmesi gereken adayların sınava erişimini sağlayacak önlemleri alır. Önlemlerin uygulanması sonucu doğabilecek ek sınav maliyetleri adayın bilgisi dahilinde olmak kaydıyla adaya yansıtılır.
 • Sınav Bekleyen Aday Statüsün de olan adaylar açılacak olan sınav programına dahil edilmeden önce ücret iadesi isteyebilir. Bu süre cayma süresi olarak kabul edilir ve adaya ücret iadesi yapılır. Ücret iadesi almak isteyen adaylar, ıslak imzalı dilekçe veya e-mail adresine mail ile ücret iadesi talebini gerçekleştirebilir. INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. dilekçeyi aldıktan sonra 5 iş günü içerisinde ücret iadesi almak isteyen adaya gerekli bilgilendirmeyi yapar.
 •  SMS bilgisi ile sınava dahil edilen aday, sınavdan ayrılma ve ücret iadesi talebinde bulunamaz.


Sınavların Gerçekleştirilmesi

 • Sınavlar, uygun kontenjan sağlandığında veya önceden belirlenerek internet sitesinden duyurulan tarihlerde gerçekleştirilir. Sınav programlarında; hangi ulusal yeterlilikten sınav yapılacağı, yeterliliklerin seviyesi, revizyon numarası, birimleri, teorik ve uygulama sınavlarının yeri, sınavların tarihi ve saati, sınavda görev alacak değerlendiriciler, sınava katılacak aday sayısı ve gerekli diğer bilgiler yer alır.
 • Mücbir sebeplerden kaynaklı bir uygunsuzluktan dolayı sınavın tekrarlanması kararı alınmış ise sınava tekrar girecek adayların mağduriyetleri karşılanır.
 • Sınavlar, kişinin bilgi ve becerisini sınavdan sonra da değerlendirmeye imkân verecek şekilde, MYK-Teorik Performans Sınavları için Kamera Kayıt Rehberi’ne uygun olarak kayıt altına alınır, Sınavlara ilişkin sesli ve görüntülü kayıtlar için saklama süresi belgelendirme kararından itibaren 1 yıldır. Adaylara, sınav sırasında INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.’ nin sesli, görüntülü kayıtlar tutmasına izin vermesi gerektiği Aday/Belgeli Personel Sözleşmesin de belirtilmiştir.

Sınavların Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve belgelendirme kararının yetkisi ve sorumluluğu INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.’ ye aittir. Ulusal yeterlilikteki ilgili birimin ölçme-değerlendirme bölümünde belirtilen kriteri sağlayacak şekilde başarılı olunmalıdır. Sınav sonucunda sınav yeri, tarihi, türü, katılımcıları, adayların sınavın her bir bölümden aldığı puan, puanın başarı şartlarını sağlayıp sağlayamadığına ilişkin karar alınır. Belge almaya hak kazananlara Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. belgelendirilmiş tüm kişilere, Belge cüzdan tipi kart ve sertifika olarak MYK tarafından düzenlenir. MYK tarafından INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.’ ye gelen belgeler hologram etiketi yapıştırılır. Mesleki yeterlilik Belgesi gelen kişilere isteği doğrultusunda elden teslim veya kargo ile teslim edilir. Kargo ile teslim edilen belgeler bilişim sistemi tarafından adaya sms ile bildirilir. Belgeler 15 gün içerisinde adaylara teslim edilir. Teslim edilemediği aksi durumlarda (adres tespiti iletişim adresi yapılamayan)adayların belgeleri tarafımızca saklanır.

Sınav Sonuçlarının İlan Edilmesi

Sınav sonuçları en geç 10 gün içerisinde INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. web sitesinde adayın TC no ve şifresi ile sorgulamasına izin verecek şekilde ilan edilmektedir. İtirazın süresi ilanı müteakiben 7 iş günüdür.

Gerçekleştirilen Sınavın İptali ve Sınavın Tekrarlanması

Gerçekleştirilen sınav sırasında, bireysel veya toplu kopya teşebbüsü ile karşılaşıldığında, Değerlendirici tarafından varsa kopya delilleri ile birlikte tutanak tutulur, adayların sınavı iptal edilir. Ücretleri iade edilmez ve ek sınav hakkı verilmez. INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. kaynaklı bir uygunsuzluktan dolayı sınavın tekrarlanması kararı alınmış ise sınava tekrar girecek adayların mağduriyetleri karşılanır.

Sınava ilişkin INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. den kaynaklanmayan mücbir sebeplerle değişiklik oluştuğunda sınavın güvenilirliğinin ve şeffaflığının etkilenmesi halinde sınav iptal edilir ve bu durum tutanak altına alınır. Sınavın güvenilirliğini ve şeffaflığını etkileyecek bir usulsüzlük veya sahtecilik tespit edilmesi halinde sınavın tümünün ya da sadece usulsüzlük tespit edilen adayın sınavı iptal edilir. INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. iptal ettiği sınava ilişkin düzenlediği belgeleri belge sahiplerinden iade etmesini talep ederek geri çağırır. INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. internet sitesinde belgenin geçersizliğine ilişkin bilgilendirme yapılır.

Belgenin askıya alınması, geri çekilmesi veya kapsamının daraltılması

. Belgelendirilmiş personel ile ilgili olarak, belgenin geçerlilik süresi boyunca, aşağıda belirtilen durumların oluşması halinde belgenin askıya alınmasına, geri çekilmesi, kapsamın genişletilmesi ve daraltılması kararı verilir;

  • Belgelendirilmiş personelin Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi’nin şartlarına uymadığının tespit edilmesi,
  • Belgelendirilmiş personelin gözetim şartlarını yerine getirmemesi,
  • Belge sahiplerinin, belgeyi kapsamı dışında veya yanıltıcı şekilde kullandığının tespit edilmesi,
  • Belge sahibi hakkında gelen şikâyetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi,
  • MYK veya TÜRKAK tarafından belirlenen şartlara ve kararlara uygun olarak belgenin kullanılmaması gerekliliğinin oluşması.

.Belgenin kapsamının genişletilmesi, daraltılması ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen esaslara göre yapılır.

. Belgesi askıya alınan veya iptal edilenler belgelerini kullanamazlar ve belirlenen süre içerisinde (15 iş günü) belgelerini INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.’ ye iade etmekle yükümlüdürler. INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. web sayfasında belgesi iptal edilen/askıya alınan kişileri ilan eder.

. Belgesi askıya alınan kişilerin, askıyı gerektiren uygunsuzlukları kendilerine verilen süre zarfında gidermeleri halinde, INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak, belgelerini tekrar kullanmasına yönelik karar en geç 10 iş gün içinde INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. tarafından verilir.

. INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. belgelendirmenin geriye çekilmesi halinde, kişinin belgelendirme statüsünün sağladığı referansı kullanmaktan vazgeçeceğine ilişkin hukuki yaptırımı aday ile imzaladığı Aday/Belgeli Personel Sözleşmesinde tanımlanmıştır.

Gözetim Yöntemi

    Uluslararası standartlara dayalı olmayan ulusal yeterliliklerde gözetim faaliyetleri yapılmaz. Uluslararası standartlara dayalı olan ulusal yeterliliklerde, Mesleki yeterlilik belgesi verilmiş kişilerin, yetkinliklerinin değerlendirilmesi amacıyla, ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen süreler çerçevesinde gözetim faaliyeti yapılır.

Kapsamımızdaki sınav ve belgelendirme yapılan ulusal yeterliliklerde, belgenin geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihte başlar ve ilgili ulusal yeterliliğinin gözetim sıklığında belirtilen tarihe göre gözetim yapılır. Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belge geçerlilik süresinin 35. ayında gözetim yapar.

     Bilişim sisteminde ilgili süre takip edilerek belge gözetim tarihi gelen belgeli personel dosya sorumlusu tarafından 30 gün öncesi tarafından belirlenir ve iletişim bilgilerinden gözetim süreci hakkında bilgilendirilir.

Gözetim sürecinde;

 • İlgili ulusal yeterlilikte çalıştığına dair resmi kanıt alınması durumunda belgenin geçerliliği devam eder,
 • Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini yukarıdaki durumları ispat edememesi halinde veya belgeli kişiye ulaşılamaması durumunda belge askıya alınır. Gözetim faaliyeti yapılamamış belgeler, belge geçerlilik süresi sonuna kadar askıda kalır ve gözetim faaliyetlerinde belirtilen eksikliklerin tamamlanması beklenir. Askı süresince gözetim faaliyetini tamamlanmamış belgeler iptal edilir.
 • Gözetim evraklarının elden, kargo veya mail ile INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.’ ye teslim edilmesi belge sahibinin sorumluluğundadır. Belgelendirilmiş kişilerden gelen gözetim evrakları uygunluk açısından incelenir. Karar, uygunluk yönünde ise geçerlilik süresi işlemeye devam eder. Bu durum belgelendirilmiş kişiye gsm mesajı/mail ile bildirilir.
 • İletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmemiş kişilerle irtibata geçilememesi belgeli kişiye ulaşılamaması durumunda INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.nin herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz, söz konusu kişilere bildirim yapıldığını gösterir kanıtlar, bilişim sisteminde kayıt altına alınır.

Sınavlarda Adayların Uyması Gereken Kurallar:

 1. Sınavdan en az 15 dakika önce sınav alanında hazır bulunulur.
 2. Sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahlar getirilmez.
 3. Sınav başlamadan önce mobil cihazlar kapalı konuma getirilir ve erişilemeyecek şekilde kaldırılır.
 4. Sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunulmaz.
 5. Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurulmaz,  tütün ve tütün ürünleri kullanılmaz.
 6. Sınav senaryosu gereği gerekmedikçe sınavlarda yasaklanmış gereçler kullanılmaz. (İlgili ulusal yeterlilikte izin verilmedikçe yasaklanmış gereçler;
  1. Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları; MP3 Player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları;
  2. Tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, vb. bilgisayar özelliği olan cihazlar; Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, vb. araçlar.)

Sınavların Durdurulabileceği Haller:

1.    Sınav kurallarına uymayan, kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini, sınavın güvenilirliğini ve geçerliliğini tehlikeye atan ve uyarıya rağmen bu davranışı sürdürenler, rahatsızlanarak sınava devam edemeyecek duruma gelenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi(ler) sınav alanından çıkartılır.

2.   Sınav gidişatının ya da çevresel koşulların sınav alanında bulunanların güvenliğini tehlikeye atması durumunda, sınav görevlilerinin görevini yerine getirmesine engel olan durumların ortaya çıkması halinde sınav tamamen durdurulabilir.


13.İtirazlar/Şikâyetler

Başvuru sahibinin, adayın, belgelendirilmiş bir kişinin veya INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. personelinin belgelendirme süreci ile ilgili olarak alınan bir olumsuz kararın tekrar dikkate alınması yönündeki talebinin veya itiraz/şikâyetini yazılı olarak ifade ettiği durumlardır.

Adayın sınav sonuçlarına, adayın sınav soru ve cevaplarına yapacağı itirazın süresi sınav sonuçlarının web sitesinden açıklandığının duyurulmasından itibaren 7 iş günüdür. İtirazlar, başvurunun INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. kayıtlara girdiği tarihten itibaren en geç 30 iş günü içerisinde çözümlenir. Belgelendirme ve diğer konu hususlardaki itirazlar, itirazın resmi olarak yapılmasından itibaren 30 gün içerisinde karara bağlanır. Başka kişi veya kurum veya kuruluşlardan bilgi ve belge istenmesi gerektiğinde itiraz dosyasının kapsamlı bir inceleme ve araştırma gerektirmesi, sonuçlandırmaya imkân vermemesi gibi durumlarda itirazın karara bağlanma süresi en fazla 30 gün uzatılabilir. İtiraz sahiplerine varılan nihai karar hakkında bilgilendirme işlemi itirazın alınmasına itibaren en geç 30 gün içerisinde yapılır. Şikâyetler için süre sınırlaması bulunmamaktadır.