INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Kalite Politikası

 

                            INPEC BELGELENDİRME MERKEZİ PERSONEL BELGELENDİRME POLİTİKASI

 

 

 •          Ulusal Meslek Standartlarında donanıma sahip adayların Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış yeterlilikler için tarafsız, adil, şeffaf hizmet ve değerlendirme imkânı sağlamayı,
 •          Tüm adayların temel teşkil eden belgelendirme şartlarına eşit ve kolay ulaşabilmelerini sağlamayı,
 •          Kurumumuzun güvenilirlik ve gizlilik prensiplerini temel alarak yenilikçi ve sürekli gelişen etik bir hizmet sunmayı,
 •          Adayların belgelendirme hizmetlerine ulaşması herhangi bir yöntemle engellenmeyecek, belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlığı tehlikeye düşürebilecek ticari veya diğer menfaat ilişkilerinden bağımsız davranmayı, 
 •          Belgelendirme sürecinin tamamında gizlilik, güvenlik ve kalite yönetiminin sağlanmasını  

 

Ölçme ve değerlendirmeye yönelik politika;

 •          Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin açık, adil ve önyargıdan uzak olmasının sağlanması,
 •          Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kayıtlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasının sağlanması,
 •          Değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olmasının sağlanması,
 •          Görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin geliştirilmesi,
 •          Değerlendirme kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasının sağlanması
 •          Ölçme ve değerlendirmenin mevzuata göre doğru ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak için gereken tüm kaynakların temin edilmesi

 

 

Fırsat eşitliği politikası;

Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması,

 •          Herkes için ölçme ve değerlendirilme imkânına erişim sağlanması,
 •          Özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarının dikkate alınması,
 •          Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesinin geçerli ve güvenilir olmasının ve herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmemesinin sağlanması

 

Kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik politika;

 •          Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunulmasının sağlanması,
 •          Yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerin ve yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirmesindeki kalite standardının sürdürülmesi için kurumsal düzeyde kontrollerin sağlanması

 

İç doğrulama politikası;

 •          Değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlamak ve sadece hak eden bireylerin belgelere ulaşabilmesini teminat altına almak için iç doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 •          İç doğrulamanın geçerli ve güvenilir olmasını ve tüm değerlendiriciler ile tüm ulusal yeterlilik faaliyetlerini kapsamasının sağlanması,
 •          İç doğrulama prosedürünün açık, adil ve önyargıdan uzak olmasının sağlanması,
 •          İç doğrulama kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasının sağlanması

 

İtiraz ve şikâyetlerin değerlendirilmesine yönelik politika;

 •          Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kararlarını bir adayın sorgulayabilmesinin veya bu kararlara itiraz edebilmesinin sağlanması,
 •          Belgelendirme kuruluşunun sunduğu hizmetlere ilişkin şikâyetlerin dikkate alınmasının sağlanması,
 •          Tüm adayların itiraz/şikâyet politikası ve prosedürüne ilişkin olarak bilgilendirilmesi,
 •          Öncelikli olarak itirazda bulunan aday ve ilgili değerlendiricinin uzlaşmaya varmalarının sağlanması,
 •          Aşamalı bir temyiz prosedürünün işletilmesi,
 •          Açıklık ve adilliğin sağlanması için her itiraz/şikâyetin standardize edilmesi ve kayıt altına alınması,
 •          Kurum tarafından istendiğinde araştırılabilmesi için her itiraz/şikâyet kaydının saklanması

 

İş sağlığı ve güvenliği ve risk yönetimi politikası;

 •          Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına yeterince dikkat edilmesinin sağlanması,
 •          Personelin, adayların, ziyaretçilerin, denetçilerin, yüklenicilerin ve diğer personelin hem kendilerine hem de birbirlerine karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından yasal yükümlülükleri bulunduğunun belirtilmesi,
 •          İş sağlığı ve güvenliği kontrol önlemleri ve acil durum prosedürlerinin yürürlükte ve etkili olmasının, gerektiği şekilde kullanılmasının, izlenmesinin ve sürdürülmesinin sağlanması amacıyla yıllık denetimler gerçekleştirilmesi,
 •          Potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve en aza indirgenmesi amacıyla yıllık iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmelerinde bulunulması,
 •          Tüm kişilerin ilgili risklerden haberdar olmalarını ve gereken eylemleri yerine getirmelerini veya bunların yerine getirilmesine nezaret etmelerinin sağlanması amacıyla bilgi, talimat, eğitim sağlanması ve gözetimde bulunulması,
 •          İşyerinde sağlık ve güvenliği sağlamaya yönelik mevzuat ve Kurum’un ilaveten talep ettiği tüm hususlara uyacak şekilde yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesis sağlanması,
 •           İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen hususlara ilişkin olarak personele ve adaylara danışılması,
 •          Güvenli çalışma sistemlerin uygulanması ve risk teşkil eden durumların kontrol altında tutulması,
 •          İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iyi uygulamaların güncel olarak uygulanması ve tüm ilgili mevzuat ve yol gösterici nitelikteki idari yönlendirmelere uyulmasının sağlanması
 •          hususlarını içermelidir.

 

Personel Eğitimi ve Geliştirme Politikası;

 •          Tüm personelin, tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasının sağlanması,
 •          Tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının bu politika doğrultusunda değerlendirilmesinin ve karşılanmasının sağlanması,
 •          Tüm yeni personelin, ekibe katıldığında uygun uyum eğitimini almasının sağlanması, bu uyum eğitiminin uygun eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tanımlanmasını da içermesi,
 •          İstihdam edilen tüm personele işe başlamalarından önce uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi ve bu eğitimin acil durum prosedürlerini de kapsaması,
 •          Tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşılması ve tüm personel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişim sağlanması

 

Belgelerin kötüye kullanımını engellemeye yönelik politika;

 •          Belgelerin personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlayarak en aza indirgenmesi,
 •          Öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt verilmesi,
 •          Açıklık ve adillik sağlamak için her kötüye kullanma soruşturmasının standardize edilmesi ve kayıt altına alınması,
 •          Kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunulması

 

Uygun olmayan faaliyetlere yönelik politika;

 •          Dokümante edilmiş prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 •          Uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesinin sağlanması

 

Tarafsızlığın sağlanması ve her türlü çıkar çatışmasının önlenmesine yönelik politika;

 •          Hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirlerin alınması ve prosedürlerin bu doğrultuda işletilmesi,
 •          Öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçilmesi ve ilgili durumların şeffaf bir şekilde kayıt altına alınması,
 •          Çalışanlara aşırı iş yüklenmesi nedeni ile asli vazifelerine, yapacakları inceleme ve değerlendirmelere yeteri kadar zaman ayıramamalarından kaynaklanan zaman çatışması durumunun en aza indirgenmesi,
 •          Sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumunun ortadan kaldırılması,
 •          Çalışanların disiplin ve tutum davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesine yönelik tedbir alınması,
 •          Finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesi hususlarını politika edinmekteyiz.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                                 

                                                                                                                 Genel Müdür

                                                                                                                HASAN ALİŞAN